• Domů
 • Tarify a ceny
 • Poptávka
 • Technická podpora
 • Kontakt
 • Free-Wifi
 • Naši Partneři
 • www.na-net.cz
 • O společnosti
 • F.A.Q. - časté otázky a odpovědi
 • Dokumenty a podmínky
 • Fakturační portál
 • Sledování Televize
 • Prohlášení o ochraně osobních údajů
 • Ochrana osobních údajů

  Prohlášení o ochraně osobních údajů

  Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů jsme vytvořili proto, abychom vás seznámili s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje, a jak chráníme Vaše soukromí a dále abychom Vám odpověděli na otázky, které vás zajímají.

  Ochrana soukromí a osobních, provozních a lokalizačních údajů je pro síť Na-Net, Rudolf Sedlák s místem podnikání: Sudice 134, PSČ 67573, Rapotice: IČ:70488860 DIČ:CZ7510254554. Oprávnění vydal MěÚ Náměšť nad Oslavou, č.j.ŽIV/Na/2008/0442,ev.č.:37001-27101, (dále jen „Na-Net“) velmi důležitá. Na-Net nejenže aktivně sleduje vývoj české legislativy a legislativy EU, aby implementoval veškeré požadavky uložené zákonem, ale také se aktivně věnuje oblasti ochrany dat a bezpečnosti – například tím, že má osobu zastávající funkci “Data Privacy Officer” (tedy pověřence pro ochranu osobních údajů) – tj. zaměstnance vybaveného dostačujícími kompetencemi k tomu, aby mohl ovlivňovat fungování nových i existujících služeb a nabídek tak, aby byla zajištěna maximální možná míra ochrany soukromí našich zákazníků.

  Na-Net se zavázal chránit Vaše osobní údaje a postupuje v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ode dne účinnosti nařízení, se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem a dalšími souvisejícími právními předpisy.

  Přečtěte si prosím naše prohlášení společně s Informací pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací sítě Na-Net (dále jen „Všeobecné podmínky“).

  Jaké osobní údaje zpracováváme

  Co je osobní údaj a kdo je subjektem údajů?

  Osobní údaj definuje zákon o ochraně osobních údajů jako jakoukoliv informaci týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Jde o údaj, který je spojený s určitou osobou, který sám o sobě (např. rodné číslo, ale pouze pokud máte např. přístup do registru obyvatel) nebo v kombinaci s jinými údaji může vést k identifikaci určité osoby. Subjektem údajů je vždy pouze fyzická osoba. Pokud s námi uzavřete smlouvu o zřízení přípojného bodu a poskytnutí přístupu k internetu , pak jste ve smyslu zákona subjektem údajů a údaje, které o Vás zpracováváme, jsou údaje osobní.

  Osobním údajem nejsou anonymní či agregované údaje, tedy údaje, které od počátku nebo na základě provedení zpracování nelze spojit s určitou osobou, ale jedná se o výsledek vzniklý souhrnem množství jednotlivých informací.

  V oblasti elektronických komunikací se rozlišují tři základní druhy údajů, které Na-Net zpracovává: osobní, provozní a lokalizační.

  Osobní údaj

  Na-Net zpracovává osobní údaje obecně označované jako údaje identifikační. Výčet údajů, který zde uvádíme, neznamená, že o každém síť Na-Net zpracovává údaje v takovém rozsahu. Jde pouze o splnění informační povinnosti, s tím, že rozsah údajů je vždy ke konkrétnímu zákazníkovi individualizován, s výjimkou údajů, které síti Na-Net zákon ukládá zpracovávat.

  Zároveň pro úplnost uvádíme i údaje vztahující se k právnickým osobám, které nejsou osobními údaji ve smyslu zákona.

  Osobními a identifikačními údaji se rozumí zejména: jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo/popř. národní identifikátor, věk, oslovení (pohlaví), čísla předložených dokladů, obchodní firma/název, sídlo/místo podnikání, sídlo organizační složky, jméno, příjmení a bydliště osob oprávněných jednat za právnickou osobu identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní telefonní číslo, fakturační údaje (např. druh, způsob a objem využívaných služeb), údaje o koncovém zařízení, e-mailové spojení, bankovní spojení a jiné údaje oprávněně o Zákazníkovi získané.

  Ochranu podle zákona o zpracování osobních údajů požívají pouze osobní údaje fyzických osob.

  Provozní údaj

  Provozní údaj definuje zákon o elektronických komunikacích jako jakýkoli údaj spravovaný pro potřeby přenosu zprávy sítí elektronických komunikací nebo pro její účtování.

  Co je tedy provozním údajem? Provozním údajem je vše, co je potřeba pro to, aby mohl zákazník využívat datové a další služby poskytované sítí Na-Net. Jedná se tedy například o začátek a konec spojení, datum a délka trvání uskutečněného spojení, konfigurační údaje, druh poskytnuté služby, adresa datového spojení (např. URL), IP adresa, a to včetně provozně lokalizačních údajů, což je nezbytná informace o tom, z kterého místa v síti a do jakého místa v síti byl přenos dat uskutečněn, přičemž se jedná o údaje generované pouze pro přenos dat.

  Lokalizační údaj

  Lokalizační údaj definuje zákon jako jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací nebo službou elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu telekomunikačního koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací.

  Lokalizačním údajem je tedy údaj o poloze koncového zařízení Zákazníka, tj. např. údaj o síti či vysílači, k němuž je Zákazník připojen.

  Další zpracovávané údaje

  Současně shromažďujeme písemnou komunikaci mezi Vámi a sítí Na-Net, týkající se vašich reklamací produktů či služeb, vašich dotazů na naše služby, atd.  Pokud nám při objednávání služeb, při hovoru se zaměstnanci Na-Netu nebo v souvislosti s marketingovou akcí či nabídkou sítě Na-Net sdělíte své osobní údaje, můžete si být jisti, že je použijeme v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů pouze pro zajištění a udržování kontaktu mezi vaší osobou a sítí Na-Net.

  V případě, že využijete některou z našich marketingových nabídek, smíme také zpracovávat údaje nezbytné pro plnění a kontrolu podmínek stanovených v pravidlech této marketingové nabídky, s nimiž budete předem seznámeni. Vy nám můžete dále poskytnout informace o telefonním čísle a elektronické adrese, bankovním spojení, případně jiné údaje poskytnuté Vámi při registraci. Pokud se rozhodnete nám své osobní údaje sdělit, budou použity za účelem, který jsme Vám oznámili v době, kdy byly tyto údaje shromažďovány, a podle uvedených podmínek.

  Aniž byste nám sdělili jakékoli osobní údaje, můžete se podívat na naše internetové stránky, promluvit si se zaměstnanci Na-Netu.

  Nechcete své osobní údaje poskytovat, a přesto chcete využívat služby Na-Net?

  V takovém případě nemůžete využívat naše služby.

  Proč zpracováváme Vaše osobní údaje

  Síť Na-Net je poskytovatelem služeb elektronických komunikací. Pokud se rozhodnete využívat naše služby a uzavřete s námi smlouvu o zřízení přípojného bodu a poskytnutí přístupu k internetu či jinou obdobnou smlouvu, je síť Na-Net povinna získat Vaše osobní či identifikační údaje a tyto po zákonem definovanou dobu zpracovávat. Zároveň jsme povinni na základě platných právních předpisů zpracovávat údaje, které vznikají v rámci poskytování služeb elektronických komunikací, a to tzv. provozní údaje a lokalizační údaje. V tomto případě hovoříme o tzv. povinném zpracování, kdy jsou údaje používány pro účely poskytování služeb elektronických komunikací, souvisejících služeb, zajištění propojení a přístupu k síti, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, identifikace zneužívání sítě či služeb, vymáhání pohledávek, prodej služeb třetích stran prostřednictvím naší sítě nebo jejich Vyúčtování; dále jsme oprávněni zpracovávat Vaše údaje pro účely vymáhání dluhů a pro ochranu oprávněných zájmů naší sítí.

  Abychom Vám mohli nabídnout nové služby, produkty, slevy či jiné zajímavosti, poskytujete nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V tomto případě jde o tzv. dobrovolné zpracování osobních údajů, které provádíme na základě Vámi daného souhlasu. 

  Jak zpracováváme Vaše osobní údaje

  Údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně.

  Vaše osobní údaje shromažďujeme v případě, že si od nás koupíte službu, že se zeptáte na více informací o službě nebo nás kontaktujete s jiným dotazem a žádáte vysvětlení, že se účastníte jakékoli hry či soutěže, kterou Na-Net pořádá, že užíváte naši síť a služby sítě Na-Net.

  Vaše Údaje můžeme rovněž shromažďovat z jiných zdrojů (tzv. nepřímý sběr), například z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku a jiného seznamu podnikatelů, z dlužnických registrů atd., to vše v souladu s platnými právními předpisy.

  Proces poskytnutí souhlasu

  Máte-li zájem o naše služby, můžete si tyto pořídit prostřednictvím různých prodejních kanálů. Na našich webových stránkách je pro každého zveřejněn návrh smlouvy, který upravuje, za jakých podmínek jsou naše služby poskytovány. Vedle smlouvy je pro vás dostupná mimo jiné i Informace pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů (dále jen Informace). Tuto Informaci si prosím pozorně přečtěte.

  Nedochází-li mezi sítí Na-Net a zákazníkem k uzavření písemné smlouvy, je plně na Vašem rozhodnutí, abyste v případě uzavření smlouvy sdělili, zda souhlasíte se zpracováním osobních a dalších údajů, tak jak je stanoveno v Informaci.

  V rámci procesu uzavírání smlouvy nebo kdykoli poté máte právo neudělit souhlas se zpracováním osobních údajů, a to u zpracování údajů, které je dobrovolné, nebo tento souhlas kdykoli odvolat.

  Souhlas se zpracováním Údajů vždy udělujete pro konkrétní účel, a to

  Při uzavírání smlouvy o zřízení přípojného bodu a poskytnutí přístupu k internetu máte na našich webových stránkách k dispozici Všeobecné podmínky.

  Používání údajů

  Vaše osobní data můžeme používat pro účely související s poskytováním služeb, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, řízení a spravování Vašeho účtu, zasílání vyúčtování, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na Vaše stížnosti nebo dotazy ohledně připojení. Kromě osobních údajů zpracováváme pro účely poskytování služeb elektronických komunikací tzv. provozní údaje a pro účely poskytování služeb s přidanou hodnotou i tzv. údaje lokalizační, stejně tak pro další účely, které nám definuje zákon o elektronických komunikacích.

  Můžeme Vám také poskytovat informace o službách třetích stran, které jsme ke spolupráci pečlivě vybrali, a nechat Vám zaslat propagační a marketingové informace o těchto vybraných třetích stranách, aniž bychom těmto třetím stranám poskytovali Vaše osobní údaje.

  V neposlední řadě se Vaše osobní údaje také zpracovávají pro technické a bezpečnostní účely, tj. aby se správně nastavila a udržovala kapacita naší sítě, či aby se identifikovala zneužití sítě či služeb.

  Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu poskytování Vámi objednaných služeb, resp. až do jejich vypořádání. Pokud s námi ukončíte smluvní vztah, jsme oprávněni zpracovávat Vaše jméno, příjmení, adresu ještě po dobu 10 let po skončení těchto smluv o poskytování služeb z důvodu oprávněných zájmů Poskytovatele, pokud z obecně závazných právních předpisů nevyplývá lhůta delší. nebo doby, než tento souhlas odvoláte.

  Možnost Sdílení Vašich osobních údajů

  Zákazník

  Vám, zákazníkům, sdělujeme informace týkající se vašich osobních údajů vždy až po dostatečném ověření identity, k čemu primárně slouží zákaznické heslo. V případě neznalosti zákaznického hesla existují dokumentované alternativní postupy, jak tazatele věrohodně ověřit.

  Zaměstnanci sítě Na-Net

  Přístup k Údajům, které Na-Net zpracovává, může mít pouze omezená skupina osob, přičemž pro tuto skupinu osob existují závazné interní písemné postupy, které jsou pravidelně revidovány jak vnitřními kontrolami Na-Netu či orgány státní správy. Tyto postupy upravují pravidla výběru zpracovatelů, délku zpracování jednotlivých osobních údajů, povinnost mlčenlivosti, bezpečnostní pravidla, atd. Opatření proti možnému získání vašich osobních údajů třetí osobou jsou jak na úrovni technické (management přístupových práv k systémům, logování přístupů ke klíčovým informacím, zabezpečení zvlášť citlivých informací na úrovni databází apod.), tak i procedurální.

  Třetí osoby

  Vaše osobní údaje anebo údaje o Vašem účtu můžeme sdělovat třetím stranám pouze za podmínek stanovených právními předpisy České republiky a v souladu s Všeobecnými podmínkami, Informací, těmito Pravidly a případně dalšími dokumenty, které si přímo s Vámi dohodneme. 

  Na-Net samozřejmě nepředá Vaše osobní údaje třetím stranám (jiným než uvedeným níže), pokud

  Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny pouze následujícím subjektům:

  Příjemce/Zpracovatelé

  Příjemcem se rozumí každá osoba, které jsou údaje zpřístupněny, a to buď na základě

  Pokud jsou údaje předávány zpracovatelům, jsou tyto osoby povinny dodržovat nejen platné právní předpisy, ale i tzv. Minimální bezpečnostní požadavky. Minimální bezpečnostní požadavky jsou technicko – organizační bezpečnostní opatření, která jsou dodržována v síti Na-Net a která zabezpečují bezpečnost zpracování vašich osobních údajů nejen v našich systémech, ale i v případě, že jsou Vaše data předávána třetím osobám - zpracovatelům.

  Bezpečnost

  V síti Na-Net máme specializovaný tým, který průběžně monitoruje zpracovávání vašich osobních údajů, odstraňuje nesrovnalosti a navrhuje zlepšení s cílem maximálně chránit Vaše osobní údaje. Na-Net vyvíjí maximální úsilí k tomu, aby Vaše osobní údaje byly náležitě a v souladu se zákonem chráněny. Stejné úsilí věnujeme bezpečnosti provozních a lokalizačních údajů a důvěrnosti vaší komunikace v rámci služeb, které Vám Na-Net poskytuje.

  Podobně také v případech, kdy jsou Vaše osobní data zpracovávána některým z našich zpracovatelů, dbáme na to, aby jejich bezpečnostní pravidla při zpracování osobních údajů byla náležitá, zejm. aby obsahovala tzv. Minimální bezpečnostní požadavky. Tyto společnosti nikdy nemohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro jiné než smluvně definované účely.

  Data Retention – zákonem uložená povinnost zpracovávat údaje pro účely předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů

  Heslo

  Pro přístup k zákaznickému účtu si zákazník zadává své heslo. Pro maximální bezpečnost zákaznického účtu je třeba zvolit heslo nejméně čtyřmístné, které neobsahuje několik stejných čísel nebo číselné řady.

  Vyhrazení zaměstnanci Na-Netu mají přístup k Vašemu celému heslu. Pro Vaše ověření se mohou zeptat pouze na Vámi poskytnuté údaje. Pro ochranu Vašeho hesla doporučujeme sdělovat vždy jen tyto údaje.

  Zákaznické heslo je třeba chránit a nesdělovat jej třetím osobám. Zajistíte tak, že se nikdo nedostane k Vašemu účtu.

  Rozlišení úrovně hesel

  Administrátorské heslo je společné pro celou zákaznickou databázi a poskytuje plnou kontrolu nad celou databází. Přístupné pouze vyhrazeným pracovníkům sítě Na-Net.

  Uživatelské heslo je povinné pro každý zákaznický účet a neumožňuje provádění změn na Vašem zákaznickém účtu. Slouží pouze pro přístup k informacím o daných službách připojení k síti, zobrazení přehledu datového objemu a vystavených fakturách.

  Vaše práva

  Povinnosti Na-Netu jako správce Vašich osobních údajů.

  Jako správce vašich osobních údajů je naší povinností:

  Poučení podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů

  Každý účastník či uživatel (subjekt údajů), který zjistí nebo se domnívá, že síť Na-Net nebo třetí subjekt, s kterým síť Na-Net uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů (zpracovatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

  Ve své korespondenci uvádějte prosím své jméno a adresu společně s číslem Smlouvy o zřízení přípojného bodu a poskytnutí přístupu k internetu

  Přístup subjektu údajů k informacím

  Přístup k osobním údajům, které Na-Net zpracovává, může mít pouze omezená skupina osob, přičemž pro všechny tyto skupiny osob existují interní písemné postupy, které jsou pravidelně revidovány.

  Opatření proti možnému získání osobních dat zákazníků třetí osobou jsou jak na úrovni technické (management přístupových práv k systémům, logování přístupů ke klíčovým informacím, zabezpečení zvlášť citlivých informací na úrovni databází apod.), tak i procedurální, kdy data mohou být poskytnuta pouze následujícím subjektům:

  Pokud chcete získat informace o osobních údajích, které o vás můžeme shromažďovat či které o vás zpracováváme ve smyslu ustanovení § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, potom prosím postupujte následovně:

  Na-Net jako poskytovatel služeb elektronických komunikací

  Informaci o zpracování osobních údajů subjektu údajů, tj. zákazníků, kteří jsou fyzickými osobami a jejichž údaje zpracovává síť Na-Net pro účely poskytování služeb elektronických komunikací a pro další účely taxativně uvedené v Informacích pro účastníka a uživatele o zpracování osobních, identifikačních, provozních a lokalizačních údajů, zasílá naše síť pouze písemně, formou doporučeného dopisu na adresu zákazníka, která je sítí Na-Net u zákazníka vedena. Informace o zpracování osobních údajů zákazníka podle tohoto odstavce je naší sítí poskytováno zdarma.

  Provozní údaje, které síť Na-Net zpracovává pro účely poskytování služeb elektronických komunikací, najdete ve fakturačním rozhranní Na-Netu.

  Informace Vám poskytneme na základě Vaší písemné žádosti, kterou zašlete naší síti na adresu Na-Net Rudolf Sedlák s místem podnikání: Sudice 134, PSČ 67573, Rapotice: IČ:70488860 DIČ:CZ7510254554. Oprávnění vydal MěÚ Náměšť nad Oslavou, č.j.ŽIV/Na/2008/0442,ev.č.:37001-27101.

  Na-Net jako zpracovatel údajů, kdy takové zpracování ukládá zákon ve prospěch třetí osoby

  Žádá-li zákazník, fyzická osoba, která má se sítí Na-Net uzavřenu jednu smlouvou o poskytování služeb elektronických komunikací, o informaci o provozních a lokalizačních údajích zpracovávaných na základě státem uložené povinnosti podle ustanovení § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, které jsou poskytovány na základě stanoviska Úřadu pro ochranu osobních údajů, je stanoven pro vydání takových údajů zvláštní proces.

  Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že tzv. provozní a lokalizační údaje zpracovávané za účelem předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů podléhá vyšší úrovni ochrany a odpovídajícím sankcím v případě jejich neoprávněného zpřístupnění. Poskytnutí této informace podléhá úhradě nákladů nezbytných na poskytnutí informace (informaci naleznete v Ceníku). O způsobu a dalších podmínkách pro poskytnutí informace o zpracování podle tohoto odstavce, nás písemně kontaktujte na adrese Na-Net Rudolf Sedlák, Sudice 134, 67573

  Máte-li u sítě Na-Net vedeno na Vaše jméno více připojení, nebude Vaší žádosti o zpřístupnění údajů, zpracovávaných podle ustanovení § 97 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích, vyhověno. Důvodem tohoto postupu je skutečnost, že provozní a lokalizační údaje zpracovávané v rámci sítí elektronických komunikací podléhají důvěrnosti komunikací a jakékoliv jejich neoprávněné poskytnutí je správním deliktem postihovaným pokutou. Jelikož síť Na-Net nemá prostředky k ověření, kdo skutečně mohl po dobu 6 měsíců před podáním žádosti využívat služby na daném připojení, nelze tedy údaje poskytnout, neboť by mohlo jednak dojít k naplnění skutkové podstaty správního deliktu, ale i zásahu do soukromí subjektu údajů – právo na soukromí, které je základním právem chráněným Listinou základních práv a svobod je právem nadřazeným nad případnými zájmy konkrétní osoby.

  Odvolání souhlasu

  V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost odvolat udělený souhlas nebo naopak možnost dát souhlas se zpracováním osobních údajů máte v samoobsluze Na-Net. Dále máte možnost využít i naší zákaznickou linku.

  Aktualizace osobních údajů

  Jelikož zpracováváme Vaše osobní údaje, může nastat situace, kdy dojde k jejich změně. V takovém případě nám prosím změnu bez zbytečného odkladu oznamte. Způsob provedení změny je závislý na tom, jakého údaje se změna týká.

  Abychom Vás mohli dostatečně identifikovat, je nutné v případě využití „žádosti o výpis a změnu údajů ze základních registrů zpřístupnit síti Na-Net minimálně jméno a příjmení (před změnou), adresu (před změnou) a rodné číslo, popř. datum narození.

  Chceme vás upozornit, že neoznámíte-li nám změnu, např. v doručovací adrese, může dojít k situaci, že pro vás neoznámení změny může mít i právní následky (např. nedoručení upomínky atp.).

  Cookies

  Můžeme používat tzv. cookies (malé textové soubory ve Vašem prohlížeči) a podobné techniky, které nám umožní zjistit, jak jsou naše webové stránky navštěvovány a jak jsou užívány naše webové služby . To nám následně umožní nabídnout Vám ty služby, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům.  Můžeme použít takové cookie, které nám umožní zjistit, že Vy konkrétně jste navštívil danou stránku. Máte možnost odmítnout, aby Na-Net používal Vaše cookies.

  Můžeme také shromažďovat údaje o Vaší návštěvě na našich internetových stránkách, WAPu a jiných podobných stránkách podle Vašich aktivit v našem on-line systému. Tato data však nejsou osobní a neidentifikují Vaši osobu. Mohou zahrnovat naše stránky, které navštěvujete a služby, které jste si prohlíželi nebo objednali. To nám pomáhá do budoucna rozvíjet a modifikovat naše služby podle Vašich individuálních potřeb a preferencí. Tyto údaje jsou už klasifikovány jako důvěrné a je s nimi zacházeno příslušným způsobem. Zejména pokud jsou používány ve spojení se jménem a adresou za účelem poskytování služeb.

  Na novou stránku se automaticky přenese například URL stránky, ze které jste přišli, Vaše IP adresa a aktuální verze prohlížeče.

  Pokud chcete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby Vás upozornil, pokud cookie odesílá, nebo cookies jednoduše zakázat. Cookies si můžete vypnout ve Vašem prohlížeči. Způsob vypnutí cookies závisí na typu Vašeho prohlížeče, V tom případě se ale musíte smířit s tím, že některé funkce prostě nebudou fungovat. A co že to vlastně taková cookie je?

  Jde o část informace, kterou webová stránka pošle do Vašeho prohlížeče. Díky ní si pak stránka pamatuje informace o Vás a Vašich volbách.

  Takzvané

  Adresu internetového protokolu, takzvanou IP adresu, přidělil Vašemu připojení poskytovatel internetového připojení. Většinou je dynamická. To znamená, že se mění při každém připojení na internet. Používá se například k diagnostice problémů na serveru a ke správě stránek.

  Internetové tagy jsou menší než cookies a sdělují webovému serveru například IP adresu a typ prohlížeče. Mohou být umístěny v online inzerátech, které odkazují uživatele na webové stránky. Ukazují, kolikrát byla daná stránka otevřena a o jaké informace jste měli zájem.

  Nejste zákazníkem Na-Net?

  Naše síť může po určitou dobu zpracovávat osobní údaje osob, které nejsou ve smluvním vztahu se sítí Na-Net, ale udělili jste nám souhlas se zpracováním v rámci marketingové akce nebo jste projevili zájem o to, abychom Vás v budoucnu s naší nabídkou kontaktovali. Dále nám Vaše údaje poskytl Váš kamarád, domnívající se, že máte zájem o služby sítě Na-Net, nebo nám Vaše údaje předal třetí subjekt mající souhlas s takovým předáním dalšímu správci za účelem nabídky služeb.

  Nejste-li zákazníkem Na-Netu a nemáte již zájem o nabídku našich služeb, obdrželi jste od naší sítě informace o našich službách, které nechcete nadále dostávat, sdělte nám tuto informaci na adresu naší sítě, abychom Vás dále s naší nabídkou nekontaktovali. Žádáme Vás, abyste v takovém případě uvedli zejména emailovou adresu anebo telefonní číslo, na kterém Vás nemáme kontaktovat a samozřejmě Vaší identifikaci, aby nedošlo k případné záměně.  www.na-net.cz
  © 2013 - 2024